Informacje Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2021 przesyła zaktualizowaną bazę teleadresową instytucji samorządowych, podmiotów oraz organizacji pozarządowych świadczących usługi na terenie województwa dolnośląskiego, dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie (podmiotów zapewniających miejsca schronienia oraz podmiotów świadczących wsparcie w formie poradnictwa specjalistycznego). Baza teleadresowa została zamieszczona na stronie internetowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego: www.duw.pl (zakładka: urząd – przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – instytucje wspierające przeciwdziałanie przemocy w rodzinie).

Dla gminy Bogatynia:

pomoc rodzinie