Klauzula informacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA RODZICÓW/UCZNIÓW

 

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity DZ. U. z 2019 r. poz.1781)

informuję, że:

 

 1. Administratorem Pani/Pana-rodzica/ucznia danych osobowych jest Szkoła Podstawowa
  Nr 4 z siedzibą w Bogatyni, Chopina 15, tel: 757732444, mail: sekretariat@sp4bogatynia.pl
 2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Rafał Wielgus, kontakt e-mail iod@bhpex.pl, tel. 68 41 14 000.
 3. Dane osobowe Pani/Pana/ucznia będą przetwarzane na podstawie 6 ust. 1lit. c ogólnego rozporządzenia j/w o ochronie danych w celu realizacji zadań ustawowych określonych w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, 1078, 1287, 1680, 1681, 1818, 2197 i 2248) oraz ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 1481)  w  celu  realizacji  statutowych  zadań  dydaktycznych,  opiekuńczych i wychowawczych w placówce.
 4. Pani/Pana/ucznia dane  osobowe  przechowywane  będą  przez  okresy  zakreślone
  w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt, zatwierdzonym przez Państwowe Archiwum we Wrocławiu.
 5. Posiada Pan/Pani prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
 6. Rodzicom/uczniom przysługuje prawo  wniesienia  skargi  do  organu  nadzorczego,
  Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
 7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkiem ze względu na przepisy prawa oświatowego j/w.
 8. W celu bezpieczeństwa i ochrony mienia stosowany jest monitoring.

Więcej informacji pod linkiem https://www.bhpex.pl/iod/.